Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb

 1. Obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy, kterou se dodavatel zavazuje dodat objednané zboží
  a odběratel se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zboží. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují
  vztahy vzniklé mezi dodavatelem a odběratelem při zajištění dodání zboží.
 2. Dodáním zboží se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících se zajištěním objednaného
  zboží a jeho přeprava k odběrateli na území ČR (případně do zahraničí na základě zvláštního ujednání).

II. Dodací podmínky

 1. Zboží je dodavatelem dodáváno na základě objednávky odběratele, tato objednávka může mít písemnou formu,
  může být zaslána faxem nebo elektronickou poštou (e-mail). Telefonická (ústní) forma objednávky je možná
  pouze v případě, že je vyloučena možnost špatného určení objednaného zboží chybou v komunikaci a za
  předpokladu, že se nejedná o první objednávku od daného odběratele.
 2. Dodací lhůta objednaného zboží je odběrateli sdělena v “Potvrzení objednávky', které dodavatel vystaví
  na základě obdržené objednávky od odběratele. Dodací lhůta může být odběrateli sdělena i telefonicky na
  základě požadavku odběratele.
 3. Dodání zboží je možné provést těmito způsoby:
  osobně v sídle dodavatele (po předchozí dohodě)
  osobně dodavatelem do místa určeného odběratelem (po předchozí dohodě)
  přepravní službou PPL
 4. V případě, že není možné aktuálně uspokojit celou objednávku odběratele, je možné provést dílčí dodání zboží, pokud takový požadavek od zákazníka vznikne.
 5. Cenu za přepravu zboží v případě použití přepravní služby hradí odběratel s výjimkou případů, kdy se smluvní strany dohodnou jinak. Cena za přepravu se řídí platným ceníkem, který je k nahlédnutí na www.ppl.cz.

III. Platební podmínky

Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

 1. v hotovosti při převzetí zboží
 2. dobírkou
 3. bankovním převodem
 4. zálohově (předem)
 5. Způsob úhrady ceny za zboží bude dohodnut mezi odběratelem a dodavatelem a bude uveden v “Potvrzení objednávky“. Při volbě způsobu úhrady bude dodavatelem přihlédnuto k délce spolupráce s odběratelem, jeho předešlé platební morálce a hodnotě objednávky.

IV. Reklamace

 1. Reklamace vadného zboží budou řešeny podle platného zákona, tj. zboží v záruční lhůtě musí být opraveno do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 2. Záruční lhůta prodávaného sortimentu je 24 měsíců od data prodeje. Ve výjimečných případech může být záruční lhůta prodloužena, delší záruční lhůta musí být písemně uvedena v “Potvrzení objednávky“, příp. “Kupní smlouvě“.
 3. Při předložení zboží k reklamaci musí odběratel zároveň předložit doklad o nákupu zboží (kopii), příp. záruční list.
 4. Zboží zasílané k reklamaci musí být zasláno na adresu dodavatele v řádném obalu, který ochrání zboží proti poškození při přepravě. Nedostatečně zabalené zboží k reklamaci nebude přijato.
 5. V případě, že reklamace nebude uznaná z důvodu prokázání poškození zboží jeho uživatelem, příp. reklamování bezvadného zboží, budou odběrateli přeúčtovány náklady spojené s reklamačním řízením, tj. přeprava k výrobci, náklady na přezkoušení zboží atd.

V. Ochrana osobních dat

 • Všechna osobní data získána z obchodní činnosti společnosti KŘIŽÍK Trading s.r.o. nebudou bez souhlasu dotčených osob a společností poskytnuta třetím osobám a nebudou využita pro propagaci jiných produktů než, které má společnost KŘIŽÍK Trading s.r.o. v sortimentu.
[ ↑ nahoru ]